Course notes

  • «Κοινωνία της Πληροφορίας», Διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα "Κοινωνία της Πληροφορίας" ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Εκδόσεις ΤΕΙ Μεσολογγίου, 2008.
  • «Σήματα και Συστήματα», Διαφάνειες διαλέξεων και εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονική έκδοση  2013.
  • «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι», Διαφάνειες διαλέξεων και εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονική έκδοση  2014.
  • «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ», Διαφάνειες διαλέξεων και εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονική έκδοση  2014.
  • «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος», Διαφάνειες διαλέξεων και εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονική έκδοση  2014.